ตอนนี้ประเทศเปิดรับนักเรียนภาษาจีนที่เรียนตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป